Marine Department
   
 
 

    

ภาพห้องทำงาน ส่วนคนประจำเรือ
ส่วนคนประจำเรือ อาคาร 1 ชั้น 2

ตู้คำร้องแบต่างๆ2
ตู้คำร้องแบบต่างๆ1
บริเวณที่นั่งรอ1
  
 
บริเวณที่นั่งรอ2
บริเวณที่นั่งรอ3
บริการน้ำดื่ม-หนังสืออ่าน
  
 
บอร์ดติดประกาศผลสอบ-สมัครงาน
บอร์ดประกาศ
ประชาสัมพันธ์
  
 
ห้องเก็บทะเบียนประวัติ1
ห้องเก็บทะเบียนประวัติ2
   

 

 
Marine Department