Marine Department

 

Seafarers Standard Division   Marine Department

กองมาตรฐานคนประจำเรือ

 

Thailand
หน้าหลัก      |       หนังสือคนประจำเรือ      |      สอบความรู้ ประกาศนียบัตร      |      สััญญาและบัญชีคนประจำเรือ      |    มาตราฐานหลักสูตรฝึกอบรม     |    ติดต่อเรา
              หน้าที่ ภาระกิจ
  มาตรฐาน iso 9001
   
อำนาจและหน้าที่
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ศูนย์รวมความรู้งานคนประจำเรือ
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
สถิติ
แบบฟอร์มคำร้อง
ค่าธรรมเนียม
     บริการ online
 ตรวจสอบข้อมูลประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ

 Seafarer's Certification Information System

           Link น่าสนใจ
ศูนย์ฝึกพานิชยนาวี
   
   
   
 
 
 
 
 
เรือวิสูตรสาคร ภาพ/ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี ภาพ/ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี ภาพ/ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี
ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานบริการคนประจำเรือ
 

1.-ร่าง- ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการฝึกอบรม การสอบความรู้ และการออกประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2555
  
  
-ร่าง- ประกาศกรมเจ้าท่า ที่  ... /2555 เรื่อง  หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานหลักสูตรคนประจำเรือ

2. ภาคผนวก 1  บททั่วไป
                        ตารางที่ 1 ค่าธรรมเนียมสำหรับประกาศนียบัตรฝ่ายเดินเรือ
                        ตารางที่ 2 ค่าธรรมเนียมสำหรับประกาศนียบัตรฝ่ายช่างกล
                        ตารางที่ 3 ค่าธรรมเนียมประกาศนียบัตรอื่นใบสำคัญรับรองและอื่นๆ
                        ตารางที่ 4 ตารางเทียบประกาศนียบัตรฝ่ายเดินเรือ 
                        ตารางที่ 5 ตารางเทียบประกาศนียบัตรฝ่ายช่างกลเรือ
                        ตารางที่ 6 สิทธิการทำการในเรือสำหรับประกาศนียบัตรฝ่ายเดินเรือ
                        ตารางที่ 7 สิทธิการทำการในเรือสำหรับประกาศนียบัตรฝ่ายช่างกลเรือ
                        ตารางที่ 8 เขตการเดินเรือใกล้ฝั่ง
                        ตารางที่ 9 มาตรฐานขั้นต่ำการมองเห็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของคนประจำเรือ
     ภาคผนวก 2     มาตรฐานความรู้ความสามารถ ฝ่ายเดินเรือ
     ภาคผนวก 3     มาตรฐานความรู้ความสามารถ ฝ่ายช่างกลเรือ
     ภาคผนวก 4     ตารางที่ 2  มาตรฐานความรู้ความสามารถสำหรับการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานวิทยุ GMDSS
     ภาคผนวก 5     มาตรฐานความรู้ความสามารถผู้ทำการในเรือเฉพาะประเภท
     ภาคผนวก 6     มาตรฐานความรู้ความสามารถผู้ทำหน้าที่ความปลอดภัยบนเรือ


3.โครงสร้างระบบการออกประกาศนียบัตรและระบบการศึกษาฝึกอบรมคนประจำเรือ

     3.1. Deck officer Certificate Structure (Rev I)
     3.2. Engineer officer Certificate Structure (Rev I)
     3.3. Deck Rating Structure
     3.4. Engine Rating Structure
     3.5. โครงสร้างประกาศนียบัตร
     3.6. Deck Officer II/1
     3.7. Deck Officer II/1 ( >500 GT Near Coastal Vessel)
     3.8. Engine Officer III/1
     3.9. Electro - technical Officer III/5

     
3.10. ขั้นตอนการทำหนังสือสัญญาและบัญชีคนประจำเรือ

4. สาระสำคัญการแก้ไขข้อบังคับตาม STCW 2010

 

 

 

 


ติดต่ิอ กองมาตรฐานคนประจำเรือ กรมเจ้าท่า 1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100    โทรศัพท์ 02 233 1311 - 8 ต่อ 230,320,253,422    Fax.02 639 4767    E-mail : seafarers@md.go.th