การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับการสอบความรู้ตาม  STCW  2010 และ
ประชาพิจารณ

Marine Department

 

Seafarers Standard Division   Marine Department

กองมาตรฐานคนประจำเรือ

 

Thailand
หน้าหลัก      |       หนังสือคนประจำเรือ      |      สอบความรู้ ประกาศนียบัตร      |      สััญญาและบัญชีคนประจำเรือ      |    มาตราฐานหลักสูตรฝึกอบรม     |    ติดต่อเรา
              หน้าที่ ภาระกิจ
  มาตรฐาน iso 9001
   
อำนาจและหน้าที่
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ศูนย์รวมความรู้งานคนประจำเรือ
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
สถิติ
แบบฟอร์มคำร้อง
ค่าธรรมเนียม
     บริการ online
 ตรวจสอบข้อมูลประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ

 Seafarer's Certification Information System

           Link น่าสนใจ
ศูนย์ฝึกพานิชยนาวี
   
   
   
 
 
 
 
 
เรือวิสูตรสาคร ภาพ/ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี ภาพ/ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี ภาพ/ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี
ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานบริการคนประจำเรือ
 

                
                                 

        

         1. ร่าง ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการฝึกอบรม การสอบความรู้ และการออกประกาศนียบัตร
             ผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2555 ตาม STCW 2010


                -ร่าง- ประกาศกรมเจ้าท่า ที่  ... /๒๕๕๕ เรื่อง  หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานหลักสูตรคนประจำเรือ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ โดยส่งมาที่
E-mail : seafarers.md@hotmail.com
เพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าสู่การพิจารณารับฟัง
ประชาพิจารณ์และจะมีการจัดประชุมสัมมนา
ในวันที่ 7 มิถุนายน 2555 

             2. ความเป็นมาของ STCW และผลกระทบ

          ตามที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ได้มีการรับรองข้อแก้ไขอนุสัญญาว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตรและการเข้ายามสำหรับคนประจำเรือ ค.ศ.1978 (STCW) และประมวลข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตรและการเข้ายามของคนประจำเรือ(STCW Code) ในวันที่  25 มิถุนายน 2553  ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่  1  มกราคม 2555
          
(1) การปรับปรุงมาตรการป้องกันการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ       และการประเมินขบวนการปฏิบัติของรัฐภาคีให้เป็นไปตามอนุสัญญา (Reg I/2 วรรค 1, 2 , 7 , 8 ,12 ,13 , 14 , 15 ,16)
          
(2) แก้ไขข้อกำหนดชั่วโมงการทำงานและการพักผ่อนและข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการป้องกันการใช้สารเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นโทษต่อสุขภาพ      รวมทั้งปรับปรุงมาตรฐานสุขภาพของคนประจำเรือ  (Reg VIII/1  วรรค 1 , 2 , Reg VIII/2 วรรค 2)
         
(3) ข้อกำหนดใหม่สำหรับการออกประกาศนียบัตรสำหรับ Able  Seafarers  (Reg II/5 , Reg III/5)
          
(4) ข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการฝึกอบรมในเทคโนโลยีใหม่ เช่น Electionic Charts  and  information system  (ECDIS)  (Section B, I/12 วรรค 35)      (Table A-II/1 , A-II/2 , A-II/3)
         
(5) ข้อกำหนดใหม่สำหรับการฝึกอบรมเพื่อความตระหนักในสิ่งแวดล้อมทางทะเลรวมทั้งการฝึกอบรมเรื่องภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม(Table A-VI/1-4)
         
(6) ข้อกำหนดใหม่สำหรับการฝึกอบรมและการออกประกาศนียบัตรสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ในเรือ (Reg III/6 ,Reg      III/7)
          
(7) การปรับปรุงข้อกำหนดมาตรฐานความรู้ความสามารถสำหรับคนประจำเรือที่ปฏิบัติงานในเรือบรรทุกของเหลวในระวาง       รวมทั้งข้อกำหนดใหม่สำหรับผู้ปฏิบัติงานในเรือบรรทุกก๊าซ (Reg V/1-1 , Reg V/1-2)
          
(8) ข้อกำหนดใหม่สำหรับการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยบนเรือ  รวมทั้งการฝึกอบรมในการรับมือกับสถานการณ์ถูกจู่โจมโดยโจรสลัด (Reg VI/6)
          
(9) การแนะนำวิธีการฝึกอบรมที่ทันสมัย รวมทั้งการศึกษาทางไกลและการศึกษาผ่านทางเว็บไซด์ (Section B-I/6 วรรค 6)
          
(10) แนวทางการฝึกอบรมใหม่สำหรับบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานบนเรือในพื้นที่ (Polar waters) (Section B-v/g)
          
(11) แนวทางการฝึกอบรมใหม่สำหรับบุคคลซึ่งใช้ Dynamic Position Systems (Section B – Y/f)


ผลกระทบของ 
STCW 2010

กรมเจ้าท่า          

-    แก้ไขกฎหมายตาม STCW 2010
-    รายงานผลการปฏิบัติตามพันธกรณี  STCW  2010 ต่อ  IMO เพื่อคงสถานะ White List
-    ปรับปรุงขยายขอบเขตระบบมาตรฐานคุณภาพ
-    ปรับปรุงระบบการตรวจสุขภาพคนประจำเรือ
-    จัดทำ IT เพื่อการตรวจสอบการออกประกาศนียบัตรต่างๆ ทาง Internet
-    เปรียบเทียบมาตรฐานความรู้ความสามารถ กับ STCW 2010 และข้อกำหนดการฝึกอบรม Refresher and Updating
-    การออกประกาศนียบัตรใหม่ตาม STCW 2010


เจ้าของเรือ

      
-     ให้คนประจำเรือได้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด
-     ให้คนประจำเรือได้มีการออกประกาศนียบัตรกำหนดใหม่ตาม STCW 2010 ได้แก่
-     Able Seafarers  Deck
-     Able Seafarers  Engine
-     Electro – technical  Rating  ( ET.Rating )
-     Electro – technical  Officer  ( ET.Officer )  
-     Certificate  of  Proficiency ,COP ตามที่กำหนด Chapter VI ของ STCW 2010
-     ให้คำแนะนำแก่คนประจำเรือในการปฏิบัติตาม STCW 2010


สถานศึกษาฝึกอบรมคนประจำเรือ

-     ทบทวนหลักสูตรการศึกษาฝึกอบรมให้เป็นไปตาม STCW 2010
-     จัดทำหลักสูตร Upgrade Course สำหรับผู้ที่ถือประกาศนียบัตรเดิม
-     จัดทำหลักสูตร Refresher Training  สำหรับ Safety  Course
-     จัดทำหลักสูตร  Able Seafarer Deck or Engine  
-     จัดทำหลักสูตร  ET.Rating  or  ET.Officer
-     จัดเตรียมผู้สอน  สถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์

คนประจำเรือ


-      เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Upgradation Training  และ หลักสูตรที่กำหนดใหม่หรือที่กำหนดเพิ่มเติม 
-      เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนความรู้ ตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด
-      ขอออกประกาศนียบัตรใหม่ตามที่  STCW 2010 ภายในปี ค.ศ.2017
-      ขอออกประกาศนียบัตรใหม่ตาม STCW 2010 สำหรับ Able Seafarers Deck/Engine และสำหรับ  ET.Rating  or  ET.Officer
-      ขอออก Tanker Endorsement  ตาม STCW 2010 

 

 


ติดต่ิอ กองมาตรฐานคนประจำเรือ กรมเจ้าท่า 1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100    โทรศัพท์ 02 233 1311 - 8 ต่อ 230,320,253,422    Fax.02 639 4767    E-mail : seafarers@md.go.th