รอบการสอบที่ 1 / 2556


       ผลการสอบภาคทฤษฏี (14 - 17 ม.ค. 56)
       ตารางสอบประเมิน (4 ก.พ. - 14 ก.พ. 56)
       ผลการสอบประเมิน (14 - 17 ม.ค. 56)
 

            รอบการสอบที่ 2 / 2556

       ผลการสอบภาคทฤษฏี (11 - 14 มี.ค. 56)
       ตารางสอบประเมิน (1 เม.ย.- 11 เม.ย.56)
       ผลการสอบประเมิน (11 - 14 มี.ค.56)

            รอบการสอบที่ 3 / 2556

       ผลการสอบภาคทฤษฏี (20 - 23 พ.ค.56)
       ตารางสอบประเมิน (10 - 19 มิ.ย.56)
      
ประกาศกองมาตรฐานคนประจำเรือที่ 1/2556
            เรื่องขอเลื่อนกำหนดการประกาศผลการสอบสัมภาษณ์
            ประเมินการสอบความรู้เพื่อขอรับประกาศนียบัตรแสดง
            ความรู้ ความ สามารถผู้ทำการในเรือฝ่ายเดินเรือ
            รอบที่ 3/2556
       ผลการสอบประเมิน (20 - 23 พ.ค.56)

            รอบการสอบที่ 4 / 2556

       ผลการสอบภาคทฤษฏี (15 - 18 ก.ค. 56)
       ตารางสอบประเมิน (5 - 15 ส.ค.56)

            รอบการสอบที่ 5/ 2556


       ผลการสอบภาคทฤษฏี (16-19 ก.ย.56)
       ตารางสอบประเมิน (17 - 21 ต.ค.56)
       ผลการสอบประเมิน (16 - 19 ก.ย. 56)
       ตารางตรวจสอบคะแนน ข้อสอบฝ่ายเดินเรือ

            รอบการสอบพิเศษ 2556


       ผลการสอบภาคทฤษฏี (8 - 9 ส.ค. 56)
       ตารางสอบประเมิน (21 - 22 ส.ค.56)


            รอบการสอบที่ 6/ 2556

       ผลการสอบภาคทฤษฏี (11-14 พ.ย.56)
       ตารางสอบประเมิน (2 - 4 ธ.ค.56)

    ประกาศผลสอบประเมิน ฝ่ายเดินเรือ รอบ 6/2556

       ผลการสอบประเมิน (11 - 14 พ.ย. 56)

  

           รอบการสอบที่ 6 / 2555

       ผลการสอบภาคทฤษฏี (12 - 15 พ.ย. 55)
       ตารางสอบประเมิน (3 ธ.ค.- 19 ธ.ค. 55)
       ผลการสอบประเมิน (12 - 15 พ.ย. 55)


           รอบการสอบที่ 1 / 2556

      ผลการสอบภาคทฤษฏี (11 - 14 ก.พ. 56)
      ตารางสอบประเมิน (12 - 15 มี.ค. 56)
      ผลการสอบภาคประเมิน (12 - 15 มี.ค. 56)
    

             รอบการสอบที่ 2 / 2556

       ผลการสอบภาคทฤษฏี (22 - 25 เม.ย. 56)
       ตารางสอบประเมิน (20 - 23 พ.ค. 56)
       ผลการสอบภาคประเมิน (20 - 23 พ.ค. 56)

             รอบการสอบที่ 3 / 2556

       ผลการสอบภาคทฤษฏี (10 - 13 มิ.ย. 56)
       ตารางสอบประเมิน (8 - 12 ก.ค. 56)
       ผลการสอบภาคประเมิน (8 - 19 ก.ค. 56)

         รอบการสอบที่ 4 / 2556

       ผลการสอบภาคทฤษฏี (19 - 22 ส.ค. 56)
       ตารางสอบประเมิน (9 - 13 ก.ย. 56)
       ผลการสอบภาคประเมิน (9 - 13 ก.ย. 56)

    
           รอบการสอบที่ 5 / 2556

    
ผลการสอบภาคทฤษฏี (14-17 ต.ค.56)

         รอบการสอบที่ 6 / 2556

       ผลการสอบภาคทฤษฏี (16 - 19 ธ.ค. 56)
       ตารางสอบประเมิน (20 - 23 ม.ค. 57)
...    ผลการสอบประเมิน (22-23ม.ค.57)


          รอบการสอบที่ 6 / 2555

      ผลการสอบภาคทฤษฏี (17 - 20 ธ.ค. 55)
      รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมิน (8 - 15 ม.ค. 56)
      ผลการสอบภาคประเมิน (8 - 15 ม.ค. 56)  
  

 


           รอบการสอบที่ 92 / 2549

      ผลการสอบภาคสอบประเมิน (3 - 6 ก.ค. 49)


           รอบการสอบที่ 92 / 2549

      ผลการสอบภาคสอบประเมิน (25 - 26 ก.ค. 49)


 
Marine Department