| หน้าแรก |
 
สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ
รายละเอียดหน่วยงาน
   
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
   
 
  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๘
   คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๔/๒๕๕๘
   คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๒/๒๕๕๘
   ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ฉบับที่ ๑๒/๒๕๕๘
 
   
พระราชบัญญัติ
   
 
   พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๔๕๖
   พระราชบัญญัติ เรือไทย พ.ศ. ๒๔๘๑
   พระราชบัญญัติ การจำนองเรือ และบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๗
 
   
กฏกระทรวง / ระเบียบ / คำสั่ง
   
 
   กฏกระทรวง
   
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการอนุญาตให้เรือสำราญและกีฬาขนาดใหญ่ (Super Yacht)
ของบุคคลผู้ไม่ต้องด้วยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยทำการค้าในน่านน้ำไทย ตามมาตรา ๔๗ ทวิ
แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑
  
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนเรือและผู้รักษาการแทนนายทะเบียนเรือ
  
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานออกใบอนุญาตและนายทะเบียนเรือ
  
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม
  
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการออกใบอนุญาตใช้เรือและการประกันภัยเรือโดยสาร พ.ศ. ๒๕๕๒
  
กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ.๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัตการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๘๑
  
กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญํติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
และพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๘๑
  
กฎกระทรวงเศรษฐการออกตามความในพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑
  
กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัตการจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๗
   ระเบียบ
  
ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยการพิจารณาและการออกใบอนุญาตให้เรือกลเรือเดินประจำทาง พ.ศ. ๒๕๓๓
  
ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยระเบียบการอนุญาตใช้เรือของบุคคลผู้ไม่ต้องด้วยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทย
ได้ทำการค้าในน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๓๑
  
ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัตเกี่ยวกับทะเบียนเรือไทยและใบอนุญาตใช้เรือ พ.ศ.2555
   คำสั่ง
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๘๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้เจ้าของเรือหรือผู้รับมอบอำนาจของเรือประมงที่ไม่ได้รับใบอนุญาตทำการประมง
และยังไม่เคยแสดงตนให้มารายงานตนที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก
(Port In - Port Out Controlling) หรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
  
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๘๑/๒๕๕๙ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การวิเคราะห์อัตราค่าโดยสาร พ.ศ. ๒๕๕๙
  
คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ ๑๖๐/๒๕๕๕ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองข้อมูลและวิเคราะห์อัตราค่าโดยสาร
ของเรือเดินประจำทาง
  
คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ ๔๒๐/๒๕๕๕ เรื่อง มอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติเดินเรือในน่านน้ำไทย
  
คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ ๕๗๑/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทาง
  
คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ ๕๐๒/๒๕๕๕ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการในสังกัดเปลี่ยนชื่อเรือไทยตามพระราชบัญญัติเรือไทย
  
คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ ๖๓๑/๒๕๕๕ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
  
คำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีที่ ๔๖๘_๒๕๔๘ เรื่อง มอบอำนาจ “เจ้าท่า”
ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย
  
คำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีที่ ๙_๒๕๔๗ เรื่อง การรับคำร้องขอตรวจสภาพเรือ
  
คำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีที่ ๒๒_๒๕๔๘ เรื่อง มอบอำนาจ “เจ้าท่า”
ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย
  
คำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีที่ ๖๐_๒๕๔๘ เรื่อง การกำหนดประเภทการใช้เรือ
  
คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ ๖๓_๒๕๑๔ เรื่อง การขอใบแทนและการสอบสารบบเพื่อต่ออายุใบอนุญาตและประกาศนียบัตร
  
คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ ๓๘๖_๒๕๓๓ เรื่อง การจดทะเบียนเรือใหม่
  
บันทึกข้อความเรื่องภาพถ่ายเรือ
 

  room holidays tat license

สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมเจ้าท่า
ส่วนทะเบียนเรือและนิติกรรม โทร. ๐๒-๒๓๓๑๓๑๑-๘ ต่อ ๒๐๔,๒๑๔,๒๓๔
กลุ่มพัฒนาระบบทะเบียนเรือ โทร. ๐๒-๒๓๓๑๓๑๑-๘ ต่อ ๒๘๘,๓๐๒
ศูนย์ตรวจสอบทะเบียนเรือกลาง โทร. ๐๒-๒๓๓๑๓๑๑-๘ ต่อ ๒๙๗,๒๑๒
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐๒-๒๓๓๑๓๑๑-๘ ต่อ ๒๙๓,๒๔๗
    อีเมล์สำนัก : shipregis@md.go.th

 

เพื่อการแสดงเว็บได้ดีที่สุดควรใช้ Internet Explorer 7.0 หรือ Firefox 3.0 และความละเอียดหน้าจอ 1,024 X 768
ลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ กรมเจ้าท่า สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหม
ด.