| หน้าแรก |
 
สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ
รายละเอียดหน่วยงาน
 

มุมแห่งการเรียนรู้

 

      คู่มือระบบการนำเข้าเอกสารทะเบียนเรืออิเล็กทรอนิกส์
      คู่มือระบบตรวจสอบเอกสารทะเบียนเรืออิเล็กทรอนิกส์
      คู่มือการสืบค้นเอกสารทะเบียนเรืออิเล็กทรอนิกส์
      คู่มือการรายงานเอกสารทะเบียนเรืออิเล็กทรอนิกส์
      วิธีการปฏิบัติงานจดทะเบียนเรือเพื่อขอรับใบอนุญาตใช้เรือ
      วิธีการปฏิบัติงานจดทะเบียนเรือเพื่อขอรับใบทะเบียนเรือไทย
      วิธีการปฏิบัติงานการต่ออายุใบอนญาตฯ
      วิธีการปฏิบัติงานการโอนกรรมสิทธิ์เรือไทย
      วิธีการมือการปฏิบัติงานการโอนกรรมสิทธิ์เรือขนาดต่ำกว่า 5 ตัน
      
วิธีการมือการปฏิบัติงานการแก้กรรมสิทธิ์เรือ 5 ตันขึ้นไป
      วิธีการมือการปฏิบัติงานการจำนองเรือไทย
      วิธีการมือการปฏิบัติงานการจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเลฯ
      วิธีการมือการปฏิบัติงานการหมายเหตุแก้ข้อความในสัญญาจำนองเพิ่มและไม่เพิ่มทุนทรัพย์
      วิธีการมือการปฏิบัติงานการไถ่ถอนจำนอง

      วิธีการปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงตัวเรือ
      วิธีการปฏิบัติงานวัดตรวจสอบแก้รายการขนาดเรือ
      วิธีการปฏิบัติงานการเปลี่ยนประเภทเรือ,ประเภทการใช้,เขตการเดินเรือ
      วิธีการมือการปฏิบัติงานการเปลี่ยนชื่อเรือ
      วิธีการปฏิบัติงานเปลี่ยนผู้ควบคุมเรือ
      วิธีการปฏิบัติงานการโอนเมืองท่า
      วิธีการปฏิบัติงานการแก้ไขรายการอื่นๆ
      วิธีการปฏิบัติงานการออกสำเนาใบอนุญาตใช้เรือ
      วิธีการปฏิบัติงานการออกใบแทนใบทะเบียนเรือไทย
      วิธีการปฏิบัติงานการแจ้งงดใช้เรือ
      วิธีการปฏิบัติงานการยกเลิกการจดทะเบียนเรือ
      แผ่นพับการโอนกรรมสิทธิ์เรือไทย
      แผ่นพับการขอรับใบทะเบียนเรือไทย
      แผ่นพับการขอรับใบอนุญาตใช้เรือ
      แผ่นพับการจำนองเรือไทย
      แผ่นพับการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ  room holidays tat license

สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมเจ้าท่า
ส่วนทะเบียนเรือและนิติกรรม โทร. ๐๒-๒๓๓๑๓๑๑-๘ ต่อ ๒๐๔,๒๑๔,๒๓๔
กลุ่มพัฒนาระบบทะเบียนเรือ โทร. ๐๒-๒๓๓๑๓๑๑-๘ ต่อ ๒๘๘,๓๐๒
ศูนย์ตรวจสอบทะเบียนเรือกลาง โทร. ๐๒-๒๓๓๑๓๑๑-๘ ต่อ ๒๙๗,๒๑๒
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐๒-๒๓๓๑๓๑๑-๘ ต่อ ๒๙๓,๒๔๗
    อีเมล์สำนัก : shipregis@md.go.th

 

เพื่อการแสดงเว็บได้ดีที่สุดควรใช้ Internet Explorer 7.0 หรือ Firefox 3.0 และความละเอียดหน้าจอ 1,024 X 768
ลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ กรมเจ้าท่า สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหม
ด.