| หน้าแรก |
 
สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ
รายละเอียดหน่วยงาน
 
แบบฟอร์มคำขอต่าง ๆ
   
 
  คำแนะนำในการติดต่อกับสำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ
     ๑. การเขียนคำร้องขอดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนเรือให้ใช้คำร้องทั่วไป แบบ ก.๕ ตามตัวอย่าง
         การเขียนคำร้อง
     ๒. ในทุกคำร้องที่ใช้ "ใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ" เป็นเอกสารประกอบคำร้องให้เจ้าของเรือดำเนินการ
         ตรวจเรือมาก่อน และให้นำ "ใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ" ที่เจ้าพนักงานตรวจเรือออกให้มาประกอบคำร้อง

     หมายเหตุ
     ๑) ให้เจ้าของเรือหรือผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของเรือเป็นผู้ยื่นคำร้อง
     ๒) สำหรับ "การต่อใบอนุญาตใช้เรือ" ให้ผู้ใดก็ได้เป็นผู้ยื่นคำร้องโดยไม่ต้องมอบอำนาจ

 
 
แบบคำร้อง
   
ตัวอย่างการพิมพ์แบบฟอร์ม
   
เอกสารประกอบคำร้อง
 


     ขอรับใบอนุญาตใช้เรือ(ก.๕)
     ขอจดทะเบียนเรือไทย(ก.๕)
     ขอจดทะเบียนเรือไทย
          และขอรับใบอนุญาตใช้เรือ(ก.๕)

     ขอต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ(ก.๕)
     ขอแจ้งเปลี่ยนนายเรือ(ก.๕)
     ขอเปลี่ยนประเภทเรือ(ก.๕)
     ขอเปลี่ยนชื่อเรือ(ก.๕)
     ขอเปลี่ยนเครื่องยนต์เรือ(ก.๕)
     ขอเปลี่ยนประเภทการใช้เรือ(ก.๕)
     ขอโอนเมืองท่าขึ้นทะเบียนเรือ
          (ก.๕)

     ขอเพิ่มวงเงิน(ผู้จำนอง)(ก.๕)
     ขอเพิ่มวงเงิน(ผู้รับจำนอง)(ก.๕)
     ขอถอนจำนอง(ผู้จำนอง)(ก.๕)
     ขอถอนจำนอง(ผู้รับจำนอง)(ก.๕)
     แก้ไขข้อความในสัญญาจำนองเรือ
          (ผู้จำนอง) (ก.๕)

     แก้ไขข้อความในสัญญาจำนองเรือ
          (ผู้รับจำนอง) (ก.๕)

     ขอจดทะเบียนเรือไทย (บ.๕๗)
     ขอโอนกรรมสิทธิ์เรือไทย (บ.๖๕)
     ขอจดทะเบียนจำนองเรือไทย
          (บ.๖๖)

     ขอการจำนองเรือและบุริมสิทธิ
          ทางทะเล(บ.๖๖-๑)

     หนังสือมอบอำนาจ (บ.๙๒)
     คำร้องและรายการแก้กรรมสิทธิ์
          (บ.๒๐)

     ขอสอบทะเบียน (บ.๘๑)
       การจดทะเบียนเรือ
     การต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ
     การโอนกรรมสิทธิ์เรือไทย
     การเปลี่ยนแปลงแก้ไข
      ข้อความในสัญญาจำนอง
      และการไถ่ถอนจำนอง

    การจำนองเรือไทยตาม
      พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ.๒๔๘๑
      และการเปลี่ยนแปแก้ไข
      ข้อความในสัญญาจำนอง

     การขยายตัวเรือ
     การเปลี่ยนเครื่องยนต์
     การเปลี่ยนชื่อเรือ
     การเปลี่ยนประเภทเรือ
     การโอนเมืองท่า
      ขึ้นทะเบียนของเรือ

     การแจ้งงดใช้เรือ
 

  room holidays tat license

สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมเจ้าท่า
ส่วนทะเบียนเรือและนิติกรรม โทร. ๐๒-๒๓๓๑๓๑๑-๘ ต่อ ๒๐๔,๒๑๔,๒๓๔
กลุ่มพัฒนาระบบทะเบียนเรือ โทร. ๐๒-๒๓๓๑๓๑๑-๘ ต่อ ๒๘๘,๓๐๒
ศูนย์ตรวจสอบทะเบียนเรือกลาง โทร. ๐๒-๒๓๓๑๓๑๑-๘ ต่อ ๒๙๗,๒๑๒
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐๒-๒๓๓๑๓๑๑-๘ ต่อ ๒๙๓,๒๔๗
    อีเมล์สำนัก : shipregis@md.go.th

 

เพื่อการแสดงเว็บได้ดีที่สุดควรใช้ Internet Explorer 7.0 หรือ Firefox 3.0 และความละเอียดหน้าจอ 1,024 X 768
ลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ กรมเจ้าท่า สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหม
ด.