| หน้าแรก |
 
สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ
รายละเอียดหน่วยงาน
 
อำนาจหน้าที่
 
๑. ดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนเรือตามกฎหมายว่าด้วนเรือไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย
๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสภาพเรือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องใช้ประจำเรือ
    เพื่อออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย
    กฎหมายว่าด้วยเรือไทย และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน เพื่อประกอบการออก
    และต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือตามกฏหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย และการออก
    ใบทะเบียนเรือตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย
๔. ศึกษา เพื่อเสนอแนะนโยบาย แนวทางในการพัฒนาระบบทะเบียนเรือไทย
๕. กำกับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานทะเบียนเรือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
    มอบหมาย
 
 
หน่วยงานในสังกัด
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๑. รับผิดชอบงานสารบรรณ (รับ ส่ง ร่าง โต้ตอบ เก็บ ค้นและพิมพ์) ของสำนัก
๒. รับผิดชอบงานงบประมาณ การเงินและบัญชี พัสดุและการเจ้าหน้าที่ของสำนัก
๓. รวบรวมจัดทำสถิติและรายงานที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของสำนัก

ส่วนทะเบียนเรือและนิติกรรม
๑. ปฏิบัติหน้าที่เป็นสำนักทะเบียนเรือกลาง
๒. จดทะเบียนเรือไทย เมืองท่ากรุงเทพฯ
๓. ออกใบอนุญาตใช้เรือ และต่อใบอนุญาตใช้เรือประจำปี
๔. ออกใบอนุญาตเกี่ยวกับทะเบียนธง และเครื่องหมายปล่อง
๕. แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบทะเบียนและใบอนุญาต
๖. ดำเนินการเกี่ยวกับการทำนิติกรรม
๗. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าปรับต่าง ๆ
๘. เสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
๙. พิจารณาดำเนินการออกใบสำคัญรับรองการตรวจสภาพเรือเพื่อจดทะเบียนเรือ และออกใบอนุญาตใช้เรือ
๑๐. พิจารณาดำเนินการออกใบสำคัญแสดงดการตรวจเรือเพื่อจดทะเบียนเรือและออกใบทะเบียนเรือไทย
๑๑. พิจารณาดำเนินการออกใบสำคัญรับรองการตรวจสภาพเรือเพื่อต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ
๑๒. ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์ตรวจสอบทะเบียนเรือกลาง
๑. กำกับดูแลการดำเนินงานด้านทะเบียนเรือของสำนักงานสาขาต่าง ๆ
๒. ควบคุมการให้หมายเลขทะเบียนเรือทั่วราชอาณาจักร
๓. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานทะเบียนเรือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๔. จัดทำศูนย์ข้อมูลเรือเมืองท่าทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมกองเรือไทย
๕. ค้นหา ตรวจสอบ รวมทั้งคัดสำเนาตามคำขอ
๖. ตรวจสอบความถูกต้องของเรือ และทะเบียน
๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาระบบทะเบียนเรือ
๑. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปํญหาในการปฏิบัติงาน
๒. ประสานงาน สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบ และแก้ไขป้ญหาการปฏิบัติงานตามนโยบายของกรม และกระทรวงเฉพาะกรณี
๓. ประสานงาน สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบ พิจารณาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของการดำเนินงาน
๔. กำกับดูแลเงื่อนไขการอนุญาตเรือเดินประจำทาง
๕. ศึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนเรือ
๖. รวบรวม จัดทำสถิติผลการจดทะเบียนเรือเมืองท่ากรุงเทพฯ
๗. ดำเนินการยกเลิกเรือที่สิ้นสภาพ
๘. บริการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตทำการค้าในน่านน้ำไทย
๘. ดำเนินการเกี่ยวกับการนำเรือต่างชาติเข้ามาทำการค้าในน่านน้ำไทย
๑๐ ออกหนังสือรับรองการทำประกันภัยเรือน้ำมัน
๑๑. ดำเนินการเกี่ยวกับข้อบังคับในอนุสัญญาต่าง ๆ และการขอหมายเลข IMO
๑๒. ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 


  room holidays tat license

สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมเจ้าท่า
ส่วนทะเบียนเรือและนิติกรรม โทร. ๐๒-๒๓๓๑๓๑๑-๘ ต่อ ๒๐๔,๒๑๔,๒๓๔
กลุ่มพัฒนาระบบทะเบียนเรือ โทร. ๐๒-๒๓๓๑๓๑๑-๘ ต่อ ๒๘๘,๓๐๒
ศูนย์ตรวจสอบทะเบียนเรือกลาง โทร. ๐๒-๒๓๓๑๓๑๑-๘ ต่อ ๒๙๗,๒๑๒
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐๒-๒๓๓๑๓๑๑-๘ ต่อ ๒๙๓,๒๔๗
    อีเมล์สำนัก : shipregis@md.go.th

 

เพื่อการแสดงเว็บได้ดีที่สุดควรใช้ Internet Explorer 7.0 หรือ Firefox 3.0 และความละเอียดหน้าจอ 1,024 X 768
ลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ กรมเจ้าท่า สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหม
ด.