Marine Department
   
 
 

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง

 

MAP


  อำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้                         

     1.  ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายในเขตที่อธิบดีกำหนด

     2.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

                  

 เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

     มีพื้นที่รับผิดชอบ คือจังหวัดระยอง
 

  หน้าที่หลักในการให้บริการประชาชน ได้แก่
      การอนุญาตให้ทำการขุดลอกร่องน้ำ การอนุญาตให้กระทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ตรวจความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำ  การขอจดทะเบียนเรือใหม่ การขอต่อใบอนุญาตใช้เรือ การขอเปลี่ยนแปลงรายการเรือ การขอมีหนังสือคนประจำเรือ การชี้แนวเขต การออกประกาศนียบัตรฝ่ายช่างกลและการออกประกาศนียบัตรฝ่ายเดินเรือ เป็นต้น

 

 การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายใน

     1. งานธุรการ

          - รับผิดชอบงานสารบรรณ (รับ ส่ง โต้ตอบ เก็บ ค้นและพิมพ์) ของสำนักงาน

          - รับผิดชอบงานงบประมาณ การเงินและบัญชี พัสดุและการเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน

          - รวบรวมจัดทำสถิติและรายงานที่เกี่ยวข้อง

          - ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของสำนักงาน

 

     2. งานตรวจการขนส่งทางน้ำ

          - ตรวจปล่อยเรือเดินทะเลที่เข้าออกในเขตท่า

          - พิจารณาการขออนุญาตกระทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

          - กำหนดที่จอดเรือ การขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและวัตถุน่ากลัวอันตรายในเขตท่า

          - ตรวจตรา ควบคุมการเดินเรือและการขนส่งทางน้ำให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

          - สอบสวนและดำเนินคดีแก่ผู้ละเมิดกฎหมาย

          - สอบสวนหาสาเหตุกรณีเรือประสบอุบัติเหตุ

          - สอบความรู้และออกประกาศนียบัตรฝ่ายเดินเรือ

          - ดูแลแม่น้ำ ลำคลอง ซึ่งเป็นทางเดินเรือสาธารณะในเขตรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพสะดวก
            และปลอดภัยในการเดินเรือ

 

    3. งานตรวจเรือ

         - ตรวจสภาพเรือเพื่อประกอบการจดทะเบียนเรือไทย ออกใบอนุญาตใช้เรือ และใบรับรองต่างๆ 
           ที่เกี่ยวข้อง

        - ตรวจความเสียหายของเรือ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

        - กำหนด ให้คำแนะนำ และควบคุมการซ่อมเรือประจำปี

        - พิจารณากำหนดประเภทการใช้เรือ เขตการเดินเรือ จำนวนและชั้นของคนประจำเรือ

        - พิจารณากำหนดแนวน้ำบรรทุกของเรือ

        - สอบความรู้ผู้ขอรับประกาศนียบัตรฝ่ายช่างกลเรือ  
    
    4. งานทะเบียนเรือ

         - จดทะเบียนเรือเพื่อออกใบอนุญาตใช้เรือ และต่อใบอนุญาตใช้เรือในเขตความรับผิดชอบ

         - ออกใบทะเบียนเรือไทย

         - จดทะเบียนเกี่ยวกับการทำนิติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรือ

         - ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ทางทะเบียนเรือและใบอนุญาตใช้เรือ

 

 

ที่อยู่ 7/1 ถ.เมืองใหม่-มาบตาพุด สาย 7 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์ 0 3868 7454-9   โทรสาร 0 3868 7457

 
Marine Department