Marine Department
   
 
 
    

ข้อบังคับกรมเจ้าท่า

ว่าด้วยการสอบความรู้ผู้ทำการในเรือ

พ.ศ. 2532

 

 

--------------------

 
      

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 279 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 แก้ไขเพิ่มเติมโดย มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2525 อธิบดีกรมเจ้าท่าโดย อนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการสอบความรู้ผู้ทำการในเรือไว้ ดังต่อไปนี้

               ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับว่าด้วยการสอบความรู้ผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2532”

               ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

               ข้อ 3 เมื่อได้ใช้ข้อบังคับนี้แล้ว ให้ยกเลิก

                       (1) ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักสูตรความรู้และความชำนาญสำหรับผู้

ควบคุมเรือและผู้ควบคุมเครื่องจักร พุทธศักราช 2507

                       (2) ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการสอบความรู้ของผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2526

                       (3) ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการสอบความรู้ของผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2528

                       (4) กฎข้อบังคับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2506 เฉพาะบัญชีหมายเลข 2

ค่าธรรมเนียม สำหรับการสอบความรู้ผู้ควบคุมเรือและผู้ควบคุมเครื่องจักร

                       (5) กฎหรือข้อบังคับกรมเจ้าท่าอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

               ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ นอกจากจะมีข้อความบ่งไว้เป็นอย่างอื่น คำว่า “อธิบดี” หมาย

ถึง อธิบดีกรมเจ้าท่า

              “ประกาศนียบัตร” หมายถึง ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ ของผู้ทำการในเรือ ซี่งออกให้โดยกรมเจ้าท่า ตามข้อบังคับนี้

               “ควบคุมเรือ” หมายถึง การทำหน้าที่นายเรือหรือนายท้ายเรือ

               “เรือราชการ” หมายถึง เรือของส่วนราชการซึ่งมิได้ใช้ในทางการค้า

               “เรือหลวง” หมายถึง เรือต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในอัตรากองทัพเรือ

               “ต้นกลเรือ” หมายถึง นายช่างกลเรือตำแหน่งสูงสุดในเรือ ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับเครื่องกลขับเคลื่อนเรือ และเครื่องจักรกลทุกชนิดในเรือ

               “รองต้นกล” หมายถึง นายช่างกลเรือที่มีตำแหน่งรองถัดไปจากต้นกลเรือ

            “นายช่างกลเรือ” หมายถึง เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกลเรือ ที่มีคุณวุฒิมีประกาศนียบัตรกรมเจ้าท่า ชั้นไม่ต่ำกว่า ชั้นคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่งพิเศษ

               “นายยามเรือเดิน” หมายถึง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเดินเรือหรือฝ่ายช่างกลเรือ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบในยามผลัดนั้น ๆ

               “พรรคนาวิน” หมายถึง เหล่านายทหารเรือที่มีหน้าที่ส่วนใหญ่ในการควบคุม และปฏิบัติการต่าง ๆ ในฝ่ายเดินเรือ

                “พรรคกลิน” หมายถึง เหล่าทหารเรือที่มีหน้าที่ส่วนใหญ่ในการควบคุมและปฏิบัติการต่าง ๆ ในฝ่ายช่างกลเรือ

 

หมวดที่ 1 ฝ่ายเดินเรือ

ส่วนที่ 1

การแบ่งชั้นความรู้

 

                ข้อ 5 ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทำการในเรือ ฝ่ายเดินเรือให้มีลำดับชั้นของประกาศนียบัตร จากชั้นสูงสุดไปต่ำสุด ดังนี้

                           (1) ประกาศนียบัตรชั้น 1 (นายเรือ)

                                 CLASS 1 (MASTER MARINER)

                           (2) ประกาศนียบัตรชั้น 2 (ต้นหนที่หนึ่ง)

                                 CLASS 2 (FIRST MATE)

                           (3) ประกาศนียบัตรชั้น 3 (ต้นหนที่สอง)

                                 CLASS 3 (SECOND MATE)

                           (4) ประกาศนียบัตรชั้น 4 (ต้นหนที่สาม)

                                CLASS 4 (THIRD MATE)

                           (5) ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือประมง

                                 (SKIPPER OF FISHING VESSEL)

                           (6) ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือเดินในประเทศ

                                 (SKIPPER OF LOCAL TRADE VESSEL)

                           (7) ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลลำน้ำ

                                 (SKIPPER OF POWER DRIVEN RIVER VESSEL)

                           (8) ประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชายแดน

                                 (HELMSMAN OF POWER DRIVEN SEA – GOING 

                                 NEIGHBOUR  AREA VESSEL)

                           (9) ประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นหนึ่ง

                                 (FIRST CLASS HELMSMAN OF POWER DRIVEN 

                                  SEA – GOING  VESSEL)

                           (10) ประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง

                                   (SECOND CLASS HELMSMAN OF POWER DRIVEN 

                                    SEA – GOING VESSEL)

                           (11) ประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นหนึ่ง

                                    (FIRST CLASS HELMSMAN OF POWER DRIVEN RIVEN

                                      VESSEL)

                            (12) ประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นสอง

                                    (SECOND CLASS HELMSMAN OF POWER DRIVEN 

                                      RIVEN  VESSEL)

                            (13) ประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือที่มิใช่เรือกล

                                     (HELMSMAN OF NON – SELF – PROPELLED VESSEL)

 

               ข้อ 6 ผู้มีประกาศนียบัตรในลำดับสูงกว่าสามารถทำการในตำแหน่ง ซึ่งกำหนดให้ใช้ประกาศนียบัตรที่ต่ำกว่าได้ แต่

                        (1) ผู้มีประกาศนียบัตรสำหรับเรือลำน้ำ จะทำการในตำแหน่ง ซึ่งกำหนดให้ใช้ประกาศนียบัตรสำหรับเรือเดินทะเลไม่ได้

                       (2) ผู้มีประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง จะทำการในตำแหน่งซึ่งกำหนดให้ใช้ประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นหนึ่งไม่ได้

               ข้อ 7 ประกาศนียบัตรอาจจะระบุข้อกำหนดให้สามารถทำหน้าที่ควบคุมเรือหรือจำกัดประเภทเรือ หรือขนาดหรือที่ผู้มีประกาศนียบัตรสามารถควบคุมเรือได้ดังนี้

                        (1) ประกาศนียบัตรต้นหน ระบุข้อกำหนดให้ทำหน้าที่นายเรือ ของเรือตามขนาดและเขตการเดินเรือในกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ

                        (2) ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือเดินในประเทศ หรือนายเรือของเรือกลลำล้ำ ระบุขนาดตันกรอสสูงสุดของเรือที่สามารถทำการควบคุมได้

                        (3) ประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นหนึ่ง หรือประกาศนียบัตรนาย

ท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง ระบุเขตเดินทะเลชายแดน

                        (4) ประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือที่มิใช่เรือกล ระบุประเภทเรือใบ หรือเรือใบชายทะเลชายแดน

 

ส่วนที่ 2

วิธีการสอบความรู้

 

               ข้อ 8 การสอบความรู้สำหรับ ประกาศนียบัตรฝ่ายเดินเรือ ให้อธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อดำเนินการสอบ

               ข้อ 9 การยื่นคำร้องขอสอบความรู้เพื่อขอรับประกาศนียบัตร หรือขอเลื่อนชั้นประกาศ

นียบัตรหรือขอต่ออายุประกาศนียบัตรให้ยื่นคำร้องขอสมัครสอบความรู้พร้อมทั้งสำเนาประกาศนียบัตร

ชั้นที่ได้รับอยู่ และสำเนาเอกสารอื่น ๆ ตามสำเนาของประกาศนียบัตรชั้นนั้น ๆ

             ข้อ 10 การสอบความรู้ตามหลักสูตร นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ชั้นสูงสุด ฝ่ายเดินเรือของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า หรือการสอบความรู้ตามหลักสูตรชั้นสูงสุด ของโรงเรียนนายเรือ (เว้นพรรคกลิน) เป็นการสอบความรู้ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้น 3 (ต้นหนที่สอง) ของกรมเจ้าท่าด้วย

             ผู้ที่สอบได้ตามหลักสูตรดังกล่าว จึงมีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรชั้น 3 (ต้นหนที่สอง)ของกรมเจ้าท่า

             ข้อ 11 การสอบความรู้ตามหลักสูตร นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ชั้นปีที่ 3 ฝ่ายเดินเรือของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า หรือการสอบความรู้ตามหลักสูตรชั้นปีที่ 3 ของโรงเรียนนายเรือ (เว้นพรรคกลิน) เป็นการสอบความรู้ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้น 4 (ต้นหนที่สาม) ของกรมเจ้าท่าด้วย

             ผู้ที่สอบได้ตามหลักสูตรดังกล่าว จึงมีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรชั้น 4 (ต้นหนที่สาม)ของกรมเจ้าท่า


  

หน้าถัดไป 

 
Marine Department