Marine Department
   
 
 


            แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)

ส่วนของเมนู
          หน้าหลัก
            แผนผังเว็บไซต์
            เว็บเมล์
            เครือข่ายภายใน
            กระดานถามตอบ
            เกี่ยวกับกรม
                       แนะนำกรม

                                  ประวัติกรม
                                  ทำเนียบอธิบดีกรม
                                  นโยบายกรม
                                  วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย
                                  โครงสร้างกรม
                       หน่วยงานในสังกัด
                       ติดต่อกรม
                       แผนที่ตั้ง

                                  แผนที่กรม (ถ.โยธา)
                                  แผนที่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี (สมุทรปราการ)
            ข่าว จท.

                       ข่าวกรม
                       ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

                                  ประกาศร่าง TOR
                                  ประกาศประกวดราคา
                                  ผลประกวดราคา
                                  ประกาศสอบราคา
                                  ผลสอบราคา
                                  ประกาศขายทอดตลาด
                                  สืบค้นจากกรมบัญชีกลาง
                       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
                      
ข่าวสมัครงาน
                       ปฏิทินกิจกรรม
             งานบริการ
                       นำร่องเรือ
                                  นำร่องเรือวันนี้
                                  ติดต่อเจ้าพนักงานนำร่อง
                                  ประวัติกองนำร่อง
                                  ระเบียบกองนำร่อง
                       แบบฟอร์มคำขอ
                                  พิมพ์แบบฟอร์ม
                                  ยื่นคำร้อง ทำนิติกรรม
                       บริการคนประจำเรือ
                       บริการงานไอที
                       ศูยน์บริการร่วมคมนาคม
            ข้อมูลหน่วยงาน
                       ข้อมูลร่องน้ำ
                       ข้อมูลอุทกวิทยา
                                  ข้อมูลระดับน้ำขึ้นและลงที่สถานีวัดระดับน้ำ
                                  นิยามศัพท์เกี่ยวกับการขึ้นและลงของน้ำ
                       ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
                                  ความปลอดภัยทางน้ำ
                                  สิ่งแวดล้อมทางน้ำ
                                  ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม
                       ส่งเสริมพาณิชยนาวี
                       กิจการระหว่างประเทศ         
                       ความเห็นสภาที่ปรึกษาฯ เกี่ยวกับ ขน.
            ข้อมูลกรม
                       แผนงาน ผลดำเนินโครงการ
                       ข้อมูลและสถิติ
                       ประชาสัมพันธ์
                       กฎหมาย
                       แผนจัดการความรู้เจ้าท่า
                                  องค์ความรู้เจ้าท่า
                                  เจ้าท่าพาเที่ยวทางน้ำ
                                  สาระน่ารู้
                       เจ้าท่าเพื่อทราบ
            เว็บลิงค์
                       เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
                       เว็บไซต์ทางน้ำทั่วโลก
            งาน ก.พ.ร.
            ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
            ศูนย์ปฏิบัติการ DOC

ส่วนของ Highlight (ส่วนหนึ่งอยู่ใน "ส่วนของเมนู")
            ภาษาอังกฤษ
            Thailand as a member of IMO Council
            สหกรณ์ฯ กรมเจ้าท่า
            โครงการเยาวชนรักษ์น้ำ

 

 
Marine Department